Obchodní podmínky

Uživatelský účet a Ochrana osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jan Podolák IČO: 87649349 DIČ: CZ8308262325, Sídlo: U Skály II 453 Hudlice 267 03 Česká republika (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

                 Adresa: U Skály II 453 Hudlice 267 03 Česká republika
                 Email: info@japostore.com

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
 3. Ze strany správce nedochází / k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • podílející se na dodání zboží GLS (General Logistics Systems)

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

Produkt

 Obrázky uvedené u produktů jsou pouze ilustrační a někdy se můžou lišit od skutečných.

 Použité zboží je vždy mechanicky vyčištěno a otestováno. Obsah balení u tohoto zboží je kompletní z větší části, avšak někdy se může stát, že bude chybět herní manuál. V případě jakékoliv nesrovnalosti neváhejte a kontaktujte nás.

 V rámci prodeje se snažíme vám poskytovat co nejpodrobnější a nejobsáhlejší informace o prodávaném zboží.

 

Cena

Ceny uvedené na „ www.japostore.com“ jsou konečné.

Jestliže se při předobjednávce výrazně změní cena, budete o tom informováni prostřednictvím e-mailu. V případě vaší akceptace nové ceny bude objednávka trvat i nadále. Pokud se zákazník k této změně ceny nevyjádří, popř. cenu neakceptuje, bude jeho objednávka zrušena. 

 

Kupní smlouva

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodejci povinnost dodat zboží objednateli, který je povinný toto zboží uhradit.

Prodejce se zavazuje k dodání objednaného zboží v požadovaném množství a stavu ( upřesněno v části „ Reklamace“ této smlouvy).

Odesláním objednávky kupující souhlasí, že fakturu za objednané zboží obdrží na e-mailovou adresu jím zadanou při registraci. Faktura slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list.

                           

Zrušení objednávky

Objednávku může kupující zrušit telefonicky, popř. e-mailem, a to do doby, než bude zpracována.

Jestliže se zákazník rozhodne zrušit již odeslanou objednávku, je povinen uhradit náklady spojené s jejím odesláním.

 V případě vyprodání požadovaného zboží, nebo nedostupnosti za uvedenou cenu, si prodejce vyhrazuje právo na zrušení objednávky, pokud se nedohodnou jinak. Jestliže se prodejci v tomto případě nepodaří kontaktovat zakazníka do tří dnů, a to buď telefonicky, popř. e-mailem, tak se objednávka ruší automaticky.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má možnost odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Kupující musí nejdříve kontaktovat prodejce emailem a nebo telefonicky. Ke zboží musí být přiložena faktura a písemné vyjádření k odstoupení ( více v části „Odstoupení od kupní smlouvy“).

V racené zboží se zašle na adresu:

Jan Podolak, Japostore.com, U Skály II 453

Od smlouvy je možno odstoupit pouze kontaktováním prodejce emailem a písemnou formou, která musí obsahovat následující:

číslo a datum objednávky, název vraceného produktu a č.účtu zákazníka, kam peníze za zboží zaslat.

Odstoupení od smlouvy nebude akceptováno, pokud nebude vracené zboží v původním a kompletní stavu, seriové číslo vráceného zboží nesedí s naším záznamem, nebo bude kupujícím odesláno dobírkou.

Není možné odstoupit od smlouvy v případě, že zboží bylo objednáno na přání kupujícího.

 Při splnění všech výše uvedených bodů vám peníze odešleme na váš bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů od převzetí balíčku s vraceným zbožím. V případě nesplnění některého z výše uvedených bodů nebudeme akceptovat odstoupení od smlouvy a balíček vám zašleme zpět na naše náklady.

 

Reklamace

Kupující je povinen vrátit produkt v kompletním a nepoškozeném stavu. V případě, že se tak nestane, má prodejce právo reklamaci zamítnout. K reklamaci je nutno přiložit písemný soupis o zjištěných závadách.

V případě prokázání neshody u objednaného produktu, či množství, má kupující právo na výměnu zboží, popř. vrácení peněz. Tato skutečnost však musí být prodejci oznámena do 3 dnů od převzetí objednaného zboží.

 Prodejce si vyhrazuje právo posoudit reklamaci a výsledek oznámí neprodleně kupujícímu.

 Při žádosti o výměnu produktu hradí kupující výdaje za dopravné směrem k prodejci a prodejce zpět k zákazníkovi.

 Při oprávněné reklamaci má prodávající 30-denní lhůtu na opravu produktu.

 

Záruka

 Záruka trvá 24 měsíců a začíná plynout dobou vystavení faktury. V případě výměny za nový produkt začíná plynout nová záruční doba. Délka záruky u použitého zboží je 6 měsíců.

 Prodejce odpovídá za vady, které má produkt při převzetí kupujícím. Vady vzniklé nešetrným zacházením přepravcem je nutné reklamovat u něj

 Záruka se vztahuje pouze na chyby způsobené výrobní vadou. Nevztahuje se na chyby způsobené používáním produktu, neodborným, nebo nešetrným zacházením, elektrostatickým výbojem, přepětím v síti, poškozením přírodními živly a užíváním produktu v nevhodném prostředí.

 

Závěrečná ustanovení

Prodejce si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ohlášení změny těchto obchodních podmínek bude umístěno na hlavní stránce webových stránek.

 

Veškeré smluvní vztahy uzavřené prostřednictvím webových stránek prodejce jsou v souladu s právním řádem České Republiky. Prodejce i kupující jsou povinni se řídit podmínkami zák. č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

V Hudlicích dne 01.04.2017